Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtgever

1) De natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Wolff International heeft gesloten;

2) De natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met Wolff International te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht)

De door Wolff International en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot taalgerelateerde werkzaamheden.

Linguïst

De natuurlijke dan wel rechtspersoon die de taalgerelateerde werkzaamheden namens Wolff International voor de opdrachtgever uitvoert.

Vertaling

Het uiteindelijke bestand/document nadat de taalgerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van Wolff International en iedere overeenkomst tussen Wolff International en een opdrachtgever.

1.2 Wolff International zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die Wolff International met een opdrachtgever sluit.

1.3 Wolff International kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen, waarbij de linguïst de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Wolff International en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.7 Indien Wolff International niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wolff International op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Wolff International zijn vrijblijvend.

2.2 Pas na inzage in het te vertalen materiaal zal Wolff International een geldige offerte opmaken.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door Wolff International.

2.4 Indien de opdracht wordt aangepast, dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

2.5 Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 Wolff International kan niet aan zijn offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Wolff International gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd op basis van een uurtarief van 30 EUR tot maximaal het in de opdracht overeengekomen totale eindbedrag.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Wolff International is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Eenmaal verkregen is Wolff International verantwoordelijk voor geheimhouding van het verkregene.

4.3 Wolff International zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Wolff International zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Wolff International het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de  vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.5 Wolff International en de opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.6 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Wolff International de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Wolff International staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Wolff International verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.8 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Wolff International gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de linguïst is ontstaan.

4.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wolff International zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Wolff International het auteursrecht op door Wolff International vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 Indien Wolff International ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het Wolff International toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover Wolff International daarmee niet zijn/haar geheimhoudingsplicht ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.

5.3 De opdrachtgever vrijwaart Wolff International tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 Wolff International kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is Wolff International gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door linguïst reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval uiterlijk tien werkdagen na levering aan Wolff International te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Wolff International het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Wolff International hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde al dan niet na bewerking in gebruik heeft genomen of heeft geleverd aan een derde partij.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wolff International is gehouden om, zodra het duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor Wolff International is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Wolff International kan naast zijn honorarium ook de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien Wolff International met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is Wolff International niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.

9.4 De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Wolff International verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 Wolff International is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Wolff International toerekenbare tekortkoming. Wolff International is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Wolff International van iedere aansprakelijkheid.

10.3 Indien Wolff International aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wolff International beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht.

10.4 De aansprakelijkheid van Wolff International is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.5 De opdrachtgever vrijwaart Wolff International voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan de linguïst is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever Wolff International voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Wolff International bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Wolff International geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wolff International niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongevallen, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Wolff International opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan.

11.3 Indien Wolff International bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Wolff International gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Wolff International is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Geldigheid

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 juli 2021.

13.2 Wolff International behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig als deze schriftelijk, persoonlijk en voorafgaand aan de eventuele opdracht aan de opdrachtgever worden overlegd, en als de opdrachtgever en Wolff International akkoord gaan met de opdracht. De versie op de website dient alleen ter referentie en is te vinden op www.wolffinternational.eu

13.3 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.